آینده قدرت

جوزف نای

جوزف نایاحمد عزیزی

168,000 ریال

آمار پیشرفته کاربردی همراه با SPSS

هوشنگ نایبی

170,000 ریال

آشپز و آشپزخانه

علی بلوکباشی

180,000 ریال

آگاهی و جامعه

هنری استیورات هیوز

هنری استیورات هیوزعزت الله فولادوند

105,000 ریال

آثار باقیه

ابوریحان بیرونی

پرویز سپیتمان (اذکائی)

560,000 ریال

آناتومی رفاه اجتماعی

دکتر هزارجریبی و دکتر رضاصفری شالی

145,000 ریال

آمار به زبان ساده

تيموثي آردان

عبدالوهاب خادمي شمامي

86,000 ریال

آموزش و توسعه

عباس معدن‌دار آرانی / محمدرضا سرکار آرانی

120,000 ریال

آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی

حمید عضدانلو

220,000 ریال

جامعه شناسی

نظریه های جامعه شناسی

روش تحقیق و آمار

مطالعات زنان

مردم شناسی وانسان شناسی

مطالعات فرهنگی

علوم ارتباطات

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

توریسم و گردشگری

جمعیت شناسی

فلسفه

ادبیات و رمان