دین در جوامع مدرن

دانیل ارویو لژه, پی‌یر برشون, ژان پل ویلم

علیرضا خدامی

200,000 ریال

خدا

مهاتما گاندی

شهرام نقش تبریزی

80,000 ریال

صور بنیانی حیات دینی

امیل دورکیم

باقر پرهام

665,000 ریال

وجوه فقهی نقش مردم در حکومت

سیدمحسن طباطبایی‌فر

200,000 ریال

مقدمه ای بر مواجهه با علوم اجتماعی در متن سنت های شیعی

آرمان ذاکری,با مقدمه ی سارا شریعتی

195,000 ریال

طلبه زیستن پژوهشی مقدماتی در سنخ شناسی جامعه شناختی زیست طلبگی

مهدی سلیمانیه,با مقدمه سارا شریعتی

100,000 ریال

دین

گئورگ زیمل

امیر رضایی

86,000 ریال

جامعه شناسی

نظریه های جامعه شناسی

روش تحقیق و آمار

مطالعات زنان

مردم شناسی وانسان شناسی

مطالعات فرهنگی

علوم ارتباطات

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

توریسم و گردشگری

جمعیت شناسی

فلسفه

ادبیات و رمان