داستان پسامدرنیستی

برایان مک هیل

علی معصومی

240,000 ریال

هوپاتیا

حسین سلیمانی

فاطمه شاداب

52,000 ریال

بازگشت هیتلر

تیمور ورمس

بهار مقربی

140,000 ریال

گفتگو با سم پکینپا

کوین جی. هیز

حسين كربلايي‌طاهر

150,000 ریال

دسیدریس اراسموس

فران ریس

پرستو رادمهر

52,000 ریال

درآمدی بر ادبیات اسپانیایی ـ امریکایی

کاظم فرهادی

100,000 ریال

جامعه شناسی

نظریه های جامعه شناسی

روش تحقیق و آمار

مطالعات زنان

مردم شناسی وانسان شناسی

مطالعات فرهنگی

علوم ارتباطات

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

توریسم و گردشگری

جمعیت شناسی

فلسفه

ادبیات و رمان