معلم‌های نادان؛ رؤیت‌پذیری و آگاه‌سازی امر تروماتیک

محمد رضا تاجیک

70,000 ریال

رود راوی

ابوتراب خسروی

110,000 ریال

سنگ و سایه

محمدرضا صفدری‌

60,000 ریال

جامعه شناسی

نظریه های جامعه شناسی

روش تحقیق و آمار

مطالعات زنان

مردم شناسی وانسان شناسی

مطالعات فرهنگی

علوم ارتباطات

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

توریسم و گردشگری

جمعیت شناسی

فلسفه

ادبیات و رمان