نواندیشان ایرانی

سیدعلی محمودی

300,000 ریال

درآمدی بر فلسفه تاریخ

مایکل استنفورد

احمد گل‌محمدی

156,000 ریال

فلسفة‌ فرانسه‌ در قرن‌ بیستم‌

اریک‌ ماتیوز

محسن‌ حکیمی‌

110,000 ریال

جامعه شناسی

نظریه های جامعه شناسی

روش تحقیق و آمار

مطالعات زنان

مردم شناسی وانسان شناسی

مطالعات فرهنگی

علوم ارتباطات

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

توریسم و گردشگری

جمعیت شناسی

فلسفه

ادبیات و رمان