بینش‌های علم سیاست

فریبرز مجیدی

180,000 ریال

حکمت، معرفت و سیاست در ایران

مهدی فدایی مهربانی

260,000 ریال

لاکان و امر سیاسی

يانيس استاوراكاكيسمحمدعلي جعفري

محمدعلي جعفري

140,000 ریال

شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل

جان پلامناتز

حسین بشیریه

110,000 ریال

نقدي بر خرد سياسي

دكتر يونس نوربخش، محبوبه شمشاديان

195,000 ریال

جامعه شناسی

نظریه های جامعه شناسی

روش تحقیق و آمار

مطالعات زنان

مردم شناسی وانسان شناسی

مطالعات فرهنگی

علوم ارتباطات

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

توریسم و گردشگری

جمعیت شناسی

فلسفه

ادبیات و رمان