فلسفه علوم اجتماعی قاره‌ای

ایون شرت

هادی جلیلی

140,000 ریال

علم و عقلانیت/نزد پل فایرابند

غلامحسین مقدم حیدری

90,000 ریال

دکارت

جان کاتینگم

سید مصطفی شهر آیینی

128,000 ریال

در آمدی کوتاه به ذهن

جان سرل

محمد یوسفی

128,000 ریال

تولد پزشکی بالینی

میشل فوکو

فاطمه ولیانی

150,000 ریال

نیچه و آری گویی تراژیک به زندگی

حميدرضا محبوبي آراني

230,000 ریال

به فهم درآوردن جهان انساني

ویلهام دیلتای

صانعی دره بیدی

280,000 ریال

زمينه و زمانه پديدارشناسي

سياوش جمادي

550,000 ریال

نيچه (درآمدي به فهم فلسفه ورزي او)

کارل ياسپرس

سياوش جمادي

380,000 ریال

دیرینه‌شناسی دانش

میشل فوکو

150,000 ریال

فوکو

ژیل دلوز

ژیل دلوزافشین جهاندیده ،نیکو سرخوش

86,000 ریال

برگزیده ی نوشته های اساسی برتراند راسل

برتراند راسل - لستر دنان - رابرت اگنر

كاظم فيروزمند

110,000 ریال

از وجود به موجود

امانوئل لويناس

مسعود علیا

80,000 ریال

بوطيقاي ژيژك

محمدصادق صادقي‌پور

70,000 ریال

جامعه شناسی

نظریه های جامعه شناسی

روش تحقیق و آمار

مطالعات زنان

مردم شناسی وانسان شناسی

مطالعات فرهنگی

علوم ارتباطات

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

توریسم و گردشگری

جمعیت شناسی

فلسفه

ادبیات و رمان