قوم‌شناسی سیاسی

رولان برتون

ناصر فکوهی

120,000 ریال

قومیت و قوم‌گرایی در ایران

حمید احمدی

180,000 ریال

جامعه شناسی

نظریه های جامعه شناسی

روش تحقیق و آمار

مطالعات زنان

مردم شناسی وانسان شناسی

مطالعات فرهنگی

علوم ارتباطات

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

توریسم و گردشگری

جمعیت شناسی

فلسفه

ادبیات و رمان