برنامه کامپیوتری آمار در علوم اجتماعی SPSS

هوشنگ نایبی

170,000 ریال

راهنمای جامع کاربرد spss

دکتر رضاصفری شالی ، دکتر کرم حبیب پور

250,000 ریال

کاربرد آمار و نرم افزار spss در تحلیل داده‌ها

احمد غیاثوند

130,000 ریال

جامعه شناسی

نظریه های جامعه شناسی

روش تحقیق و آمار

مطالعات زنان

مردم شناسی وانسان شناسی

مطالعات فرهنگی

علوم ارتباطات

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

توریسم و گردشگری

جمعیت شناسی

فلسفه

ادبیات و رمان