گرایش مرکزی و تغییرپذیری

هربرت وایزبرگ

بهروز گرانپایه

80,000 ریال

فرهنگ تشريحي آمار در علوم اجتماعي

دانكن كريمر

عبدالوهاب خادمي شمامي

96,000 ریال

آمار به زبان ساده

تيموثي آردان

عبدالوهاب خادمي شمامي

86,000 ریال

استدلال آماری در جامعه‌شناسی

جی. اچ. مولر/کی. اف. شوسلر/ اچ. ال. کاستنر

160,000 ریال

جامعه شناسی

نظریه های جامعه شناسی

روش تحقیق و آمار

مطالعات زنان

مردم شناسی وانسان شناسی

مطالعات فرهنگی

علوم ارتباطات

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

توریسم و گردشگری

جمعیت شناسی

فلسفه

ادبیات و رمان