نحوه انجام تحقیقات اجتماعی

ترز بیکر

هوشنگ نایبی

200,000 ریال

پیمایش در تحقیقات اجتماعی

دی. ای. دواس

هوشنگ نایبی

168,000 ریال

نظریه و روش در تحلیل گفتمان

لوئیز فیلیپس, ماریان یورگنسن

هادی جلیلی

125,000 ریال

مورد پژوهی در تحقیقات اجتماعی

رابرت کی‌یین

هوشنگ نایبی

116,000 ریال

روش های تحقیق در مطالعات فرهنگی و رسانه

دکتر سعیدرضا عاملی

170,000 ریال

آمار پیشرفته کاربردی همراه با SPSS

هوشنگ نایبی

170,000 ریال

روش های تحلیل و تفسیر آماره های اجتماعی

هیوبرت بلیلاک

حسن چاوشيان

420,000 ریال

چگونه نمونه‌گیری کنیم؟

گراهام کالتون

بهروز گرانپایه

86,000 ریال

پژوهش و سیاست‌گذاری

هوشنگ نایبی

86,000 ریال

عقلانيت دانش علمي (روش‌شناسي انتقادي)

علی ساعی

100,000 ریال

روش پژوهش تطبيقي

علی ساعی

110,000 ریال

جامعه شناسی

نظریه های جامعه شناسی

روش تحقیق و آمار

مطالعات زنان

مردم شناسی وانسان شناسی

مطالعات فرهنگی

علوم ارتباطات

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

توریسم و گردشگری

جمعیت شناسی

فلسفه

ادبیات و رمان