درآمدی بر تحلیل کیفی داده

کارول گربیج

مسعود دارابی ، داریوش احمیان ، سید علی میرحسینی

285,000 ریال

مبانی پژوهش کیفی

انسلم استراوس جولیت کربین

ابراهیم افشار

126,000 ریال

درآمدی بر تحقیق کیفی

اووه فلیک

هادی جلیلی

160,000 ریال

طراحی پژوهش‌های اجتماعی

نورمن بلیکی

حسن چاوشیان

140,000 ریال

رهیافت‌ها و روش‌های تحقیق کیفی در توسعه روستایی

عادل زارع ,علی ایمانی, مصطفی ازکیا

160,000 ریال

راهنمای بین‌المللی پژوهش گروه متمرکز برای علوم اجتماعی و علوم بهداشتی

مونینک هنینک

ایرج فیضی، مهسا طاهران

200,000 ریال

جامعه شناسی

نظریه های جامعه شناسی

روش تحقیق و آمار

مطالعات زنان

مردم شناسی وانسان شناسی

مطالعات فرهنگی

علوم ارتباطات

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

توریسم و گردشگری

جمعیت شناسی

فلسفه

ادبیات و رمان