جامعه‌شناسی خودکامگی

علی رضا‌قلی

80,000 ریال

متفكران اجتماعي معاصر

مازيار جفرودي

98,000 ریال

تحلیل نظری و تطبیقی در جامعه‌شناسی

مسعود چلبی

186,000 ریال

جامعه‌شناسی

آنتونی گیدنز

حسن چاوشیان

340,000 ریال

تجدد و تشخص

آنتونی گیدنز

ناصر موفقیان

120,000 ریال

سیاست، جامعه‌شناسی و نظریه اجتماعی

آنتونی گیدنز

منوچهر صبوری

160,000 ریال

تغییرات اجتماعی

گی روشه

منصور وثوقی

96,000 ریال

جامعه‌شناسی نخبه‌کشی

علی رضا‌قلی

80,000 ریال

درسی برای درس

پیربوردیو

ناصر فکوهی

60,000 ریال

درآمدی بر جامعه‌شناسی

نیکولاس ابرکرامبی

هادی جلیلی

120,000 ریال

جامعه‌شناسی

آنتونی گیدنز

منوچهر صبوری

300,000 ریال

جامعه‌شناسی مخاطب در حوزه فرهنگی و هنری

آنتیگون موشتوری

حسین میرزایی

78,000 ریال

هویت‌های مرگبار

امین معلوف

عبدالحسین نیک‌گهر

86,000 ریال

مشکله هویت ایرانیان امروز

فرهنگ رجایی

120,000 ریال

جامعه شناسی محیط زیست

دکترموسی عنبری- انورمحمدی- میلاد رستمی

120,000 ریال

اجتماع محلی و حکومت محلی

علیرضا مرادی وهاشم واعظی

160,000 ریال

نقل قول‌های کلیدی در جامعه شناسی

کنت تامپسون

نیره توکلی

180,000 ریال

جامعه شناسی سینما و سینمای ایران

دکتر اعظم راودراد

150,000 ریال

< 1 2 >

جامعه شناسی

نظریه های جامعه شناسی

روش تحقیق و آمار

مطالعات زنان

مردم شناسی وانسان شناسی

مطالعات فرهنگی

علوم ارتباطات

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

توریسم و گردشگری

جمعیت شناسی

فلسفه

ادبیات و رمان