ده پرسش از دیدگاه جامعه‌شناسی

جوئل شارون

منوچهر صبوری

120,000 ریال

بررسي آسيب‌هاي اجتماعي روسپيگري

سعيد مدني قهفرخي

150,000 ریال

طرد اجتماعی

احمد فیروزآبادی

120,000 ریال

جامعه شناسی

نظریه های جامعه شناسی

روش تحقیق و آمار

مطالعات زنان

مردم شناسی وانسان شناسی

مطالعات فرهنگی

علوم ارتباطات

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

توریسم و گردشگری

جمعیت شناسی

فلسفه

ادبیات و رمان