نظریه های و تجربه های توسعه

کتی ویلیس

حسین ایمانی جاجرمی,پیمان پوررجب

195,000 ریال

توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران

غلامرضا غفاری, مصطفی ازکیا

140,000 ریال

توسعه گردشگری شهری

الهام آزادی

70,000 ریال

آموزش و توسعه

عباس معدن‌دار آرانی / محمدرضا سرکار آرانی

120,000 ریال

نظریه های توسعه

ریچارد پیت، الین ریچارد هارت ویک

دکتر مصطفی ازکیا،دکتر رضا صفری شالی،اسماعیل رحمان

65,000 ریال

جامعه شناسی

نظریه های جامعه شناسی

روش تحقیق و آمار

مطالعات زنان

مردم شناسی وانسان شناسی

مطالعات فرهنگی

علوم ارتباطات

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

توریسم و گردشگری

جمعیت شناسی

فلسفه

ادبیات و رمان