مقدمه‌ای بر پژوهش در جامعه‌شناسی خانواده در ایران

عباس عبدی

86,000 ریال

درآمدی به مطالعات خانواده

جان برناردز

حسین قاضیان

160,000 ریال

جامعه شناسی

نظریه های جامعه شناسی

روش تحقیق و آمار

مطالعات زنان

مردم شناسی وانسان شناسی

مطالعات فرهنگی

علوم ارتباطات

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

توریسم و گردشگری

جمعیت شناسی

فلسفه

ادبیات و رمان