جنبش دانشجویی پلی‌تکنیک تهران

عباس عبدی

200,000 ریال

جنگ هایی که دنیا را تغییر داد

چارلز مسنجر

منوچهر پزشک

180,000 ریال

نظام ارباب غایب در ایران

دکتر حمید عبدالهیان

دکتر غلامرضا جمشیدیها

170,000 ریال

گزارش سر مورتیمر دوراند

احمد سیف

84,000 ریال

جامعه شناسی

نظریه های جامعه شناسی

روش تحقیق و آمار

مطالعات زنان

مردم شناسی وانسان شناسی

مطالعات فرهنگی

علوم ارتباطات

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

توریسم و گردشگری

جمعیت شناسی

فلسفه

ادبیات و رمان