مدیریت شهری، از نظریه تا عمل (اداره شهرها در کشورهای درحال‌توسعه)

ماین پیتروان‌دیک

غلامرضا کاظمیان، حامد رستگار

150,000 ریال

جامعه‌‌شناسی معماری شهر تهران روایت تطبیقی از معماری دو مسجد

سارا کریمی

130,000 ریال

راهنمای تحلیل اجتماعی از شهر

رحیم سرور ومهدی امینی

125,000 ریال

راهنمای تحلیل اجتماعی از شهر

علی ربیعی ومهناز معالی

195,000 ریال

شهروندی فرهنگی؛ مسائل جهان‌شهری

نیک استیونسون

افشین خاکباز

145,000 ریال

شهرهای مصرفی

استیون مایلز ومالکوم مایلز

مرتضی قلیچ، محمدحسن خطیبی بایگی

150,000 ریال

درآمدي بر بنيادهاي نظري حقوق شهروندي

سید یعقوب موسوی

75,000 ریال

جامعه شناسی

نظریه های جامعه شناسی

روش تحقیق و آمار

مطالعات زنان

مردم شناسی وانسان شناسی

مطالعات فرهنگی

علوم ارتباطات

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

توریسم و گردشگری

جمعیت شناسی

فلسفه

ادبیات و رمان