تبار‌شناسی جریان‌های سیاسی و آسیب‌‌شناسی احزاب در ایران

اسماعیل آذری

650,000 ریال

مارکسیسم جامعه‌شناسانه

مایکل بوراوی

محمد مالجو

95,000 ریال

تاریخ اندیشه سیاسی غرب

جان مکللند

جهانگیر معینی علمداری

280,000 ریال

مفهوم امر سیاسی

کارل اشمیت

یاشار جیرانی

95,000 ریال

سرمایه نقد اقتصاد سیاسی (مجلد دوم)

کارل مارکس

حسن مرتضوی

500,000 ریال

جامعه‌شناسی سیاسی

حسین بشیریه

130,000 ریال

نظریه‌پردازی انقلاب‌ها

جان فورن

فرهنگ ارشاد

180,000 ریال

شکاف جهاني

ال . اس . استاوريانوس

رضا فاضل

550,000 ریال

جامعه‌شناسی ایران جامعه کژمدرن

حمیدرضا جلائی پور

355,000 ریال

لیبرالیسم سیاسی

جان رالز

موسی اکرمی

270,000 ریال

کودتا

یرواند آبراهامیان

محمدابراهیم فتاحی

150,000 ریال

سیاست در بستر زمان

پل پیرسون

محمد فاضلی

148,000 ریال

مبانی سیاست

استيون دي. تنسي

جعفر محسني

180,000 ریال

چیستی، تحول و چشم‌انداز دولت

احمد گل‌محمدی

100,000 ریال

آینده قدرت

جوزف نای

جوزف نایاحمد عزیزی

168,000 ریال

تحلیل سیاسی مدرن

رابرت دال / بروس استاین بریکنر

حميرا مشير زاده

128,000 ریال

جنگ پنهان

جوی گوردن

زهرا کسمتی

220,000 ریال

خیزش های عقلانی شدن در طلوع ایران مدرن

مجید ادیب زاده

90,000 ریال

< 1 2 >

جامعه شناسی

نظریه های جامعه شناسی

روش تحقیق و آمار

مطالعات زنان

مردم شناسی وانسان شناسی

مطالعات فرهنگی

علوم ارتباطات

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

توریسم و گردشگری

جمعیت شناسی

فلسفه

ادبیات و رمان