شکل‌دهی جدید برنامه‌ریزی از طریق فرهنگ

گرگ یانگ

عین‌الله کشاورز

200,000 ریال

آناتومی رفاه اجتماعی

دکتر هزارجریبی و دکتر رضاصفری شالی

145,000 ریال

جامعه شناسی

نظریه های جامعه شناسی

روش تحقیق و آمار

مطالعات زنان

مردم شناسی وانسان شناسی

مطالعات فرهنگی

علوم ارتباطات

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

توریسم و گردشگری

جمعیت شناسی

فلسفه

ادبیات و رمان