انسان‌شناسی شهری

ناصر فکوهی

200,000 ریال

قوم‌شناسی سیاسی

رولان برتون

ناصر فکوهی

120,000 ریال

تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی

ناصر فکوهی

138,000 ریال

قومیت و قوم‌گرایی در ایران

حمید احمدی

180,000 ریال

انسان‌شناسی

مارک اوژه ،ژان پل کولن

ناصر فکوهی

60,000 ریال

پشت دریاها شهری است

نعمت‌الله فاضلی

180,000 ریال

در قلمرو انسان شناسي (اسطوره و آيين)

محمد حسين باجلان فرخي

180,000 ریال

مبانی انسان شناسی

پيتر متكاف

پيتر متكافبنفشه عطرسائي

150,000 ریال

جامعه شناسی

نظریه های جامعه شناسی

روش تحقیق و آمار

مطالعات زنان

مردم شناسی وانسان شناسی

مطالعات فرهنگی

علوم ارتباطات

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

توریسم و گردشگری

جمعیت شناسی

فلسفه

ادبیات و رمان