درآمدی بر تحلیل کیفی داده

کارول گربیج

مسعود دارابی ، داریوش احمیان ، سید علی میرحسینی

285,000 ریال

مبانی پژوهش کیفی

انسلم استراوس جولیت کربین

ابراهیم افشار

126,000 ریال

درآمدی بر تحقیق کیفی

اووه فلیک

هادی جلیلی

160,000 ریال

طراحی پژوهش‌های اجتماعی

نورمن بلیکی

حسن چاوشیان

140,000 ریال

نحوه انجام تحقیقات اجتماعی

ترز بیکر

هوشنگ نایبی

200,000 ریال

پیمایش در تحقیقات اجتماعی

دی. ای. دواس

هوشنگ نایبی

168,000 ریال

گرایش مرکزی و تغییرپذیری

هربرت وایزبرگ

بهروز گرانپایه

80,000 ریال

نظریه و روش در تحلیل گفتمان

لوئیز فیلیپس, ماریان یورگنسن

هادی جلیلی

125,000 ریال

رهیافت‌ها و روش‌های تحقیق کیفی در توسعه روستایی

عادل زارع ,علی ایمانی, مصطفی ازکیا

160,000 ریال

برنامه کامپیوتری آمار در علوم اجتماعی SPSS

هوشنگ نایبی

170,000 ریال

مورد پژوهی در تحقیقات اجتماعی

رابرت کی‌یین

هوشنگ نایبی

116,000 ریال

راهنمای جامع کاربرد spss

دکتر رضاصفری شالی ، دکتر کرم حبیب پور

250,000 ریال

روش های تحقیق در مطالعات فرهنگی و رسانه

دکتر سعیدرضا عاملی

170,000 ریال

آمار پیشرفته کاربردی همراه با SPSS

هوشنگ نایبی

170,000 ریال

روش های تحلیل و تفسیر آماره های اجتماعی

هیوبرت بلیلاک

حسن چاوشيان

420,000 ریال

چگونه نمونه‌گیری کنیم؟

گراهام کالتون

بهروز گرانپایه

86,000 ریال

پژوهش و سیاست‌گذاری

هوشنگ نایبی

86,000 ریال

کاربرد آمار و نرم افزار spss در تحلیل داده‌ها

احمد غیاثوند

130,000 ریال

< 1 2 >

جامعه شناسی

نظریه های جامعه شناسی

روش تحقیق و آمار

مطالعات زنان

مردم شناسی وانسان شناسی

مطالعات فرهنگی

علوم ارتباطات

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

توریسم و گردشگری

جمعیت شناسی

فلسفه

ادبیات و رمان