مردم شناسی

مردم شناسی /انسان شناسی

 

قابل توجه داوطلبان گرامی آزمون کارشناسی ارشد انسان شناسی/مردم شناسی

کنکور کارشناسی ارشد انسان شناسی/ مردم شناسی شامل بخش های ذیل می باشد.

 

1 - نظریه های جامعه شناسی با ضریب 2 و تعداد 25سوال در آزمون کارشناسی ارشد (شامل نظریه های کلاسیک و نظریه های مدرن)
2 - روش تحقیق و آمار با ضریب 2 و تعداد 25سوال در آزمون کارشناسی ارشد (شامل روش تحقیق کمی و روش تحقیق کیفی و آمار)
3 - زبان تخصصی علوم اجتماعی و زبان عمومی با ضریب 2 و تعداد 30سوال در آزمون کارشناسی ارشد  
4 - حوزه های تخصصی مردم شناسی با ضریب 3 و تعداد 20 الی 25 سوال در آزمون کارشناسی ارشد  


*بسته آموزشی کارشناسی ارشد مردم شناسی. شامل خلاصه کلیه دروس نظریه های جامعه شناسی و روش تحقیق و آمار و زبان تخصصی و زبان عمومی و حوزه های مختلف مردم شناسی همراه با تست های طبقه بندی شده و پاسخ تشریحی موجود در خانه کتاب دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران می باشد.


(برای دریافت لیست تفکیک شده ی منابع کارشناسی ارشد مردم شناسی کتابهای نظریه و روش تحقیق و زبان عمومی و زبان تخصصی و حوزه های مختلف مردم شناسی با ما تماس بگیرید)