پژوهش

پژوهش

 

قابل توجه داوطلبان گرامی آزمون کارشناسی ارشد پژوهش

کنکور کارشناسی ارشد پژوهش شامل بخش های ذیل می باشد.

 

1 - نظریه های جامعه شناسی با ضریب 2 و تعداد 25سوال در آزمون کارشناسی ارشد (شامل نظریه های کلاسیک و نظریه های مدرن )
2 - روش های تحقیق با ضریب 4 و تعداد 25سوال در آزمون کارشناسی ارشد (شامل روش تحقیق کمی و روش تحقیق کیفی )
3- زبان تخصصی علوم اجتماعی و زبان عمومی با ضریب 2 و تعداد 30 سوال در آزمون کارشناسی ارشد  
4- حوزه های تخصصی پژوهش با ضریب 2 و تعداد 20 سوال در آزمون کارشناسی ارشد (شامل آمار استنباطی و آمار توصیفی و ریاضیات )


*بسته آموزشی کارشناسی ارشد پژوهش. شامل خلاصه کلیه دروس نظریه های جامعه شناسی و روش تحقیق و زبان تخصصی و زبان عمومی و آمار و ریاضی همراه با تست های طبقه بندی شده و پاسخ تشریحی در خانه کتاب دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران موجود می باشد.(برای دریافت لیست تفکیک شده ی منابع کارشناسی ارشد پژوهش کتابهای نظریه و روش تحقیق و زبان عمومی و زبان تخصصی و آمار و ریاضی  با ما تماس بگیرید)