برنامه ریزی رفاه اجتماعی

برنامه ریزی رفاه اجتماعی

 

قابل توجه داوطلبان گرامی آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی

آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی شامل بخش های ذیل می باشد.

 

1- نظریه های جامعه شناسی با ضریب 2 و تعداد 25سوال در آزمون کارشناسی ارشد (شامل نظریه های کلاسیک و نظریه های مدرن)
2 - روش تحقیق و آمار با ضریب 2 و تعداد 25سوال در آزمون کارشناسی ارشد (شامل روش تحقیق کمی و روش تحقیق کیفی و آمار)
3 - زبان تخصصی علوم اجتماعی و زبان عمومی با ضریب 2 و تعداد 30 سوال در آزمون کارشناسی ارشد  
4- حوزه های تخصصی برنامه ریزی رفاه اجتماعی با ضریب 4 و تعداد 20الی 25 سوال در آزمون کارشناسی ارشد


*بسته آموزشی کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی. شامل خلاصه کلیه دروس نظریه های جامعه شناسی و روش تحقیق و آمار و زبان تخصصی و زبان عمومی و حوزه های مختلف رفاه اجتماعی همراه با تست های طبقه بندی شده و پاسخ تشریحی در خانه کتاب دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران موجود می باشد.


(برای دریافت لیست تفکیک شده ی منابع کارشناسی ارشدبرنامه ریزی رفاه اجتماعی  کتابهای نظریه و روش تحقیق و آمار و زبان عمومی و زبان تخصصی و حوزه های مختلف برنامه ریزی رفاه اجتماعی با ما تماس بگیرید)